Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

Informujemy, że Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. („Partner TUiR S.A.”) przyjęło do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego („ZŁK”), które stanowią zbiór reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Partner TUiR S.A., w tym relacje z udziałowcami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz wewnętrznych systemów i kluczowych funkcji, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Mając na uwadze powyższe, ZŁK zostały wprowadzone w Partner TUiR S.A.w szerokim zakresie wraz z zastosowaniem zasady możliwie najmniejszej ingerencji w pierwotną treść ZŁK, przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowaną na jej stronie internetowej.

Wdrożenie i stosowanie ZŁK w Partner TUiR S.A. uwarunkowane jest, przede wszystkim:

  • zachowaniem zgodności z zasadą proporcjonalności,
  • zakresem wynikającym ze skali i charakteru działalności Partner TUiR S.A.,
  • o ile ZŁK nie będą stały w kolizji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • o ile ich stosowanie nie będzie wiązało się z nadmierną uciążliwością dla Partner TUiR S.A..

Pliki do pobrania