O firmie

26 kwietnia 1996 roku Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. 21 maja 1996 roku firma została wpisana do Rejestru Handlowego.

Firma Spółki:
Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Siedziba:
Warszawa

Adres:
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Kontakt:
tel. 22 534 56 55 ,
fax. 22 534 56 15,
email: centrala@tuirpartner.pl

Informacje rejestrowe:
KRS nr 0000019769 Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 525-10-49-437
REGON: 011861311
Wysokość kapitału zakładowego: 41.000.000 zł; opłacony w całości.